web analytics

Klacht

 

Mijn naam is Monica,
ik leg u graag uit over het hoe en wat wanneer u een klacht heeft.
Heeft u nog een vraag mailt u dan
monica@trimate.nl
Ik heb een klacht.
Hoe gaat dit in zijn werk?

Winkelen bij bamboepaal is gemakkelijk, snel en betrouwbaar. Hieronder vind u de antwoorden op de meest voorkomende vragen.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Stel dan gerust uw vraag aan ons via monica@trimate.nl en wij zorgen voor helderheid.
Wij wensen u veel plezier op onze website.

Ik heb een klacht. Wat nu?
– U dient dit binnen 72 uur na ontvangst van de goederen aan ons te melden.
Valt u aanschaf nog binnen de jaar garantie? Dan meld u klacht / euvel ons direct, wacht u niet hiermee.
Bamboe is een natuur product, onbeschermd en niet onderhouden kan onherstelbare schade geven. Elke aanspraak op garantie vervalt bij onjuist gebruik en geen onderhoud.
Aanspraak op garantie vervalt indien geen actie is ondernomen om de klacht/euvel niet erger te laten worden.
– Op uitgevoerde werkzaamheden geven wij een maand garantie, te rekenen vanaf factuurdatum.
– De aanspraak op garantie vervalt in ieder geval indien wij daar niet van in kennis zijn gesteld en/of niet in de gelegenheid zijn gesteld gebrek(-en) te herstellen.
– Graag ontvangen wij per email een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto van deze. Vermeld uw naam en ordernummer, alsook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Mocht er een onvoorzienbare langere tijd nodig zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Inmeten, voorrijkosten, montage, parkeergeld, bamboe artikelen, zagen vormen aparte posten, kosten en werkzaamheden. Een klacht over de montage bijvoorbeeld, heeft geen invloed op het inmeten, voorrijkosten, parkeergeld of bamboe artikelen etc.
Wij streven er naar klachten zo snel als mogelijk op te lossen, in sommige gevallen zal er een nieuw artikel moeten worden geproduceerd of zullen onderdelen moeten worden besteld. Houdt daarbij rekening dat hier enige tijd over heen kan gaan.

Wat moet ik doen als mijn bestelling beschadigd geleverd is?
U dient dit binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan ons te melden. Wij zorgen er dan voor dat het probleem, in overleg met u, zo snel mogelijk wordt opgelost. Op al onze producten hanteren wij 1 jaar garantie. Het risico van de zaak gaat over, op het moment dat u de goederen in ontvangst neemt.
Elke aanspraak op garantie vervalt bij aanpassing(en), modificaties, onjuist gebruik.
Neem aub. contact met ons op in het gebruik/plaatsing/instructie van bamboe producten, dit vereist deskundigheid.
Indien er van aansprakelijkheid op welke grond dan ook sprake van is, zijn wij van mogelijk op ons rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten van elke (in-) directe, gevolg-, vertragingsschade, gederfde omzet of winst. Een eventuele schadevergoedingsplicht is hoe dan ook beperkt tot maximaal dat deel van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft. Met een maximum van 2.500,00 euro.
U vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
In afwijking van art.3:310 BW verjaart de rechtsvordering na 1 jaar na aanvang van de dag dat wij bekend zijn gemaakt met zowel de schade als de aansprakelijkheid.

Wij hebben het recht om onze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uitsluitend is het Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag Nederland.

Overmacht.
Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van ons liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan wij in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door ons ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan ons, de klant, intermediairs en/of financiële Instellingen toebehoren en/of waarvan wij, de klant, Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan ons of door haar ingeschakelde derden.

Wij wensen u veel plezier op onze website.

Translate »